Logotyp för Björns studiewebb

Formulär (JavaScript)

Innehåll

OBS!
Denna sida är (fortfarande) under uppbyggnad!

Denna webbsida beskriver hur man kan använda JavaScript för att validera innehåll i formulär innan formuläret skickas till webbserver. Validering bör alltid ske för att avlasta webbserver från "felaktiga" formulär. JavaScript-validering är dock inte en ersättning till validering på webbserver, endast ett komplement.

Använda JavaScript för att validera innehåll i formulär

Ett mycket bra användningsområde för JavaScript är just att validera innehållet i formulär innan det skickas till webbserver. På så sätt slipper besökare vänta på att formuläret ska skickas till webbserver, webbserver ska validera innehållet i formuläret samt webbserver ska skicka tillbaka ett eventuell negativt svar från sin validering.

Att validera innehållet i ett formulär innebär oftast att innehållet (värden) i ett formulärs olika fält testas på något sätt. Vi måste därför kunna referera till formuläret och dess fält, vilka är objekt i JavaScript. 

Referera till formulär- och fältobjekt i ett formulär

Alla fält (kontroller) i ett formulär ingår som en del i JavaScripts objekthierarki, d.v.s. både formulär och fält betraktas som objekt i JavaScript och har en inbördes relation (förälder-barn). Objekten kan ha egenskaper som är både vektorer, med fler objekt i, samt egenskaper med enkla värden (icke objekt) och som innehåller information om objektet (d.v.s. dess tillstånd).

Precis som i övriga delar av JavaScripts objekthierarki så namnges variabler (objekt) med endast ett värde i singular och vektorer med objekt (flera) i plural, d.v.s. med ett s på slutet (t.ex. forms).

Nedan visas den del av objekthierarkin som har med formulär att göra. Den visar på att objektet document är förälder till alla formulär (forms), som i sin tur är förälder till alla kontroller, eller element (elements), i formulär.

Exempelformulär

I resterande del av detta avsnitt använder vi ett formulär (med namnet MittFormular) som innehåller ett textfält (med namnet MittFalt) och en Submit-knapp (utan namn). Formuläret skapas med följande HTML-kod.

<form name="MittFormular" id="MittFormular">
 <p>Fyll i lite text: <input type="text"
  name="MittFalt"></p>
 <p><input type="submit" value="Skicka"></p>
</form>

Formulärobjekt

Objektet document har en vektor (forms) med alla formulärobjekt i. Ett formulär (-objekt) kan refereras till antingen genom att indexera i vektorn forms med ett tal eller genom att använda formulärets namn (d.v.s. det värde som angavs i FORM-taggens attribut NAME). Nedan visas exempel på hur en referens (pekare) till första formuläret respektive formuläret med namnet MittFormular tilldelas till variabeln frm.

var frm = document.forms[0];
var frm = document.MittFormular;

Vill vi göra dynamisk kod eller kod som fungerar med flera formulär (t.ex. om vi inkluderar en fil med JavaScript-kod) så är den första formen ovan lämpligast. Men den andra formen ovan är oftast lättare att läsa och förstå.

Observera att JavaScript skiljer på gemener och versaler, d.v.s. vi måste använda samma skiftläge för namnet på formuläret som vi använde i FORM-taggens attribut NAME. Samma sak gäller för fältobjekten nedan.

Själva formulärobjektet är kanske inte så intressant, men dess vektor elements som innehåller alla fält i formuläret är desto intressantare.

Fältobjekt

Precis som med vektorn forms (i objektet document) kan vi hämta en referens till ett fält genom att använda vektorn elements i ett formulärobjekt. Vi kan även här använda oss av ett index i vektorn eller använda fältets namn. Nedan visas exempel på hur en referens till första fältet respektive fältet med namnet MittFalt (i formuläret med namnet MittFormular) tilldelas till variabeln falt.

var falt = document.MittFormular.elements[0];
var falt = document.MittFormular.MittFalt;

Lättast är oftast att använda den andra formen ovan då det blir enklare att förstå vilket av formulären och vilket fält som avses.

Ett enkelt exempel

I detta exempel visar vi texten (innehållet) i ett textfält (MittFalt) i en meddelanderuta. För att detta ska ske kan vi använda händelsen OnSubmit för formuläret och lägger därför till den gulmarkerade koden nedan till FORM-taggen (förklaras längre ner):

<form ... onsubmit="return minFunktion()">

I webbsidans HEAD-tagg placeras följande skriptkod:

<script language="text/javascript">
function minFunktion() {
 //Hämta innehållet i textfältet
 var str = document.forms[0].elements[0].value;
 // Visa innehållet i textfältet.
 alert("Textfältet innehåller:\n\n" + str);
 //Returnera falskt så att formuläret inte skickas
 return false;
}
</script>

Exempel 5.1 - Ett enkelt exempel

Händelsen Submit

Händelsen Submit i form-taggen används för att bl.a. köra en JavaScript-funktion som validerar innehållet i ett formulär. Om funktionen returernar sant så skickas formuläret, annars inte. Funktionen bör lämpligen meddela besökaren om varför och vilket fält som denne (eller denna) har fyllt i felaktigt.

För att formuläret inte ska skickas skriver vi det reserverade ordet return för valideringsfunktion i FORM-taggen enligt nedan. Detta gör för att händelse submit ska utföras eller inte beroende på om valideringsfunktion returnerar sant eller falskt. Om valideringsfunktion returnerar falskt så avbryts alltså händelsen submit.

<form ... onsubmit="return minFunktion()">

Glömmer vi (det reserverade ordet) return så kommer webbläsaren skicka formuläret oavsett vad minFunktion() returnerar ovan.

Ett enkelt exempel

När besökaren klickar på Submit-knappen så kontrollerar en JavaScript-funktion om besökaren fyllt i något i textfältet. Om textfältet är tomt visas en dialogruta och funktonen returnerar falskt.

function validera() {
  //Hämta innehåll i textfältet (en sträng)
 var str = document.MittFormular.MittFalt.value;
 //Kontrollera om längden är 0, d.v.s. fält tomt
 if( str.length == 0 ) {
   //Meddela besökare om felet
  alert("Du måste fylla i något i textfältet!");
  //Returnera false så att formulär inte skickas
  return false;
 }
 // Alla kontroller ar OK
  // Returnera true sa att formulär skickas
 return true;
}

Formulärets kod ser ut enligt följande

<form method="get" action="#" name="TestForm"
 onsubmit="return validera()">
<p>Fyll i ett ortsnamn: <input type="text" 
   name="Ort" size="20"></p>
<p><input type="submit" value="Skicka">
  <input type="reset" value="Återställ"></p>
</form>

Exempel 5.2 - Händelsen submit

Alternativ till händelsen OnSubmit

Det går även att ersätta Submit-knappen med en vanlig knapp (d.v.s. type="button"), koppla en funktion som validerar formuläret till knappen och sen använda formuläretobjektets funktionen submit() i funktionen. Men detta kräver att webbläsaren stödjer version 4 av HTML.

[ ATT GÖRA: Ett exempel....]

Skicka formulär som parameter

Om vi vill använda samma funktion för flera formulär (med flera Submit-knappar på samma webbsida) så kan det vara praktiskt att skicka formuläret som parameter till metoden för OnSubmit. Därmed behöver funktionen endast validera fält i just det formuläret. För att skicka formuläret till funktion så skickar vi "this" som argument till funktionen enligt kod nedan. Eftersom this används i ett formulär så refererar this till just detta formulär.

<form ... onsubmit="return validera(this)">

Vi ändrar signaturen för JavaScript-funktionen genom att lägga till en parameter. Och vi kan sen använda oss av denna parameter för att hämta en referens till fältet. Vi skriver om ovanstående funktion validera och ändrar följande rader:

function validera(formular) {
  //Hämta innehåll i textfältet (en sträng)
 var str = formular.MittFalt.value;
 ...
}

Egenskap för fält

Olika fält har olika egenskaper och metoder, även om många är gemensamma för flera. Nedan visas listor med egenskaper och metoder för respektive typ av fält. Egenskaper är publika variabler i fältobjekten (skrivs utan parenteser) och metoder följs av parenteser.

Textfält

Vi använder egenskapen value för att läsa innehållet i ett textfält. Värdet i ett textfält är en sträng (ett strängobjekt), d.v.s. vi kan fråga strängen om dess längd (med egenskapen length) eller loopa över strängen (för att t.ex. kontrollera varje tecken ett åt gången). Ett typiskt exempel är följande (som kontrollerar om ett textfält är tomt):

function validera(f) {
 if( f.MittFalt.value.length == 0 )
  alert('Du måste fylla i textfältet!');
}

Ett användningsområde för metoden focus() är då en webbsida med formulär laddas. Vi kan då använda händelsen OnLoad i BODY-taggen för att anropa focus() i t.ex. första textfältet. Därmed kan besökaren börja fylla i information i formuläret utan att först behöva klicka i textkontrollen.

<body onload="document.forms[0].EttFalt.focus()">

(Alternativ kan vi placera anropet av focus() i en JavaScript-funktion som vi placerar i attributet ONLOAD.)

Ett annat användningsområde för focus() är att placera markören (fokus) i ett fält som innehåller felaktig data vid validering av ett formulär. Därmed kan besökaren se vilket fält som innehåller felaktig data och börja ändra utan att klicka i fältet först.

Exempel 5.3 - Egenskaper för textfält

Listrutor

Mest användbart är egenskapen selectedIndex som kan kontrolleras att den är större eller lika med 0, d.v.s. att minst ett alternativ i listruta har valts.

Vektorn options

Exempel

Detta exempel kontrollerar om besökare markerat något alternativ i en listruta (med namnet MinLista). Om så är fallet så tilldelas variabeln valtIndex index för alternativet, variabeln valtAlt texten för markerat alternativ och valtVarde värdet i VALUE-attributet.

function visaInnehall() {
 var falt, valtIndex, valtText, valtVarde;
 //Hämta referens till fält
 falt = document.forms[0].MinLista;
 //Hämta index för markerat alternativ
 valtIndex = falt.selectedIndex;
 //Om något alternativ markerat - index > -1
 if( valtIndex >= 0 )
 {
  //Hämta text + värde fr attributet VALUE
  valtText = falt.options[valtIndex].text;
  valtVarde = falt.options[valtIndex].value;

   //Visa meddelanderuta med variablerna
  alert("Text för markerat alternativ är: " 
   + valtText + "\n\n"
   + "Värde för markerat alternativ är: " 
   + valtVarde);
 }
 else
  alert('Du har inte markerat något alternativ!');
}

I formuläret kan vi använda en "vanlig" knapp för att anropa funktionen visaInnehåll() och HTML-koden blir då följande:

<form name="MittFormular">
 <p>Markera ett alternativ i listan och klicka på 
  knappen.</p>
 <p>
 <select name="MinLista" size="8">
  <option value="1">Ett</option>
  <option value="2">Två</option>
  <option value="3">Tre</option>
  <option value="4">Fyra</option>
  <option value="5">Fem</option>
 </select>

 <input type="button" value="Kör funktion" 
  onclick="visaInnehall()">
 </p>
</form>

Exempel 5.4 - Egenskaper för listrutor

Observera att om man tillåter besökare att markera flera alternativ i en listruta så innehåller selectedIndex endast det första markerade alternativet.

Radioknappar

 

Kryssrutor

 

Till början på sida

Referenser

Nedan finns några webbsidor/-platser med mer information om ämnet på denna webbsida.